Číslo hlasovania: 12015
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Výročnej správe Média Comaromiensis, n.f., o činnosti za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Výročnú správu Média Comaromiensis, n.f., za rok 2007.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: