Číslo hlasovania: 12016
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k prešetreniu možnosti poskytnutia finančnej dotácie pre COM-MÉDIA, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Mestskému úradu Komárno

prešetriť možnosť poskytnutia priamej finančnej dotácie pre COM-MÉDIA, spol. s r.o., v súlade s platnými zákonmi a predložiť správu na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő

   Nehlasovali: