Číslo hlasovania: 12017
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k príprave na valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2007


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., za rok 2007
2. výročnú správu za rok 2007
3. finančnú analýzu spoločnosti za rok 2007
a) Rozbor výsledkov hospodárenia za rok 2007
b) Rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2007
4. správu nezávislého audítora z audítorského overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva a výročnej správy za rok 2007
5. stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti za rok 2007

B/ schvaľuje

1. účtovnú závierku spoločnosti za rok 2007
2. výročnú správu spoločnosti za rok 2007
3. podnikateľský plán spoločnosti na rok 2008
4. použitie čistého zisku v sume 1.102.713,- Sk nasledovne:
a) Mesto Komárno – vlastník: 771.899,- Sk; 70%
b) odmeny členom orgánov spoločnosti: 330.814,- Sk; 30%
5. uskutočnenie auditu za rok 2008 audítorom SISA auditing spol.s r.o., IČO: 31 330 258, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, licencia SKAU č.18,

C/ schvaľuje

vysporiadanie nájomného pre rok 2009 nasledovne:
a) úhrada hotovosti pre Mesto Komárno v sume 8.000.000,- Sk,
b) vytvorenie investičného rámca pre obnovu a rekonštrukciu vodárenského majetku v sume 8.025.310,- Sk,

D/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:
 Attila Petheő

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: