Číslo hlasovania: 12018
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na odpredaj VN káblovej prípojky IBV Nová Stráž


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme VN káblovej prípojky NA2XS/F/2Y rozmeru 3x1x150 mm² v počte 2x550 pre trafostanicu IBV Komárno - Nová Stráž so ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za účelom používania pre trafostanicu IBV Komárno - Nová Stráž, ktorá je majetkom ZSE a.s., na dobu neurčitú za nájomné vo výške 20.000,- Sk/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Péter Birkus

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Gábor Dékány
Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: