Číslo hlasovania: 12019
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k ponuke spoločnosti Energie AG Vodohospodárstvo Slovakia s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

ponuku spoločnosti Energie AG Vodohospodárstvo Slovakia s.r.o. na strategickú spoluprácu v oblasti vodohospodárskych služieb,

B/ poveruje
Ing. Gábora Cséplőa, riaditeľa spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. a
Mestský úrad v Komárne

vypracovať analýzu a návrh podmienok strategickej spolupráce KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., a možných záujemcov v oblasti vodohospodárskych služieb.

Termín: 60 dní od schválenia uznesenia
Zodpovední: riaditeľ spoločnosti a prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Gábor Dékány

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: