Číslo hlasovania: 12020
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny za odpredaj nehnutežností


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zníženie kúpnej ceny za odpredaj nehnutežností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako garហa sklad so s.č. 2393 na p.č. 9545 a pozemkov p.č. 9544/1 o výmere 413 m2, zastavaná plocha, a p.č. 9545 o výmere 43 m2, zastavaná plocha, pre Evu Marsalikovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu podža znaleckého posudku, t.j. 290.000,- Sk, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 743/2008 dňa 24. apríla 2008.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Mgr. Béla Keszegh Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: