Číslo hlasovania: 12021
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 400 m2 z parcely č. 3578 o výmere 1 634 m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Emőda Takátsa, a manželku Ing. Edit Takáts, obaja trvalým pobytom Komárno,

B/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3578 o výmere 1 634 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 672,- Sk/m2, ktorá je zároveň najnižším podaním,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Mgr. Béla Keszegh
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: