Číslo hlasovania: 12022
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny za odpredaj pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

zníženie kúpnej ceny za odpredaj časti pozemku o výmere cca 230 m2 z pred ZMVM p.č. 2710/67 a časti pozemku o výmere cca 250 m2 z pred ZMVM p.č. 2710/7, vedených na LV 1 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Františka Amblackého, a manželku Martu Amblackú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 819,- Sk/m², schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 751/2008 dňa 24. apríla 2008.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Béla Keszegh Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: