Číslo hlasovania: 12023
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 804/2008 zo dňa 5. júna 2008 k žiadosti o prenájom nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 804/2008 zo dňa 5. júna 2008 nasledovne:

„A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Novej pevnosti v Komárne vedľa muničného skladu, vedeného ako ostatný objekt so súp.č. 3701 na p.č. 1818/8, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 510 m2 vrátane pivničných priestorov, na štýlové, výstavné, predajné a reprezentačné ciele pri výrobe, skladovania a ochutnávke vína, pre Euro – Agro, spol. s r.o., IČO: 36536954, so sídlom Obchodná ulica 3, 945 04 Komárno časť Nová Stráž, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11998/N, dňom 10.09.2008 na určitý čas t.j. 30 rokov, za nájomné vo výške 400,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- rekonštrukčné práce nájomca nebytového priestory vykoná na základe predloženého návrhu rekonštrukčných prác, odsúhlaseného Krajským pamiatkovým úradom v Nitre,
- vynaložené náklady na rekonštrukčné práce, vrátane nákladov na vyčistenie a odstránenie sutín podzemnej chodby v dĺžke cca 300 m vo vale stredného bastiónu Novej pevnosti prostredníctvom firmy s pyrotechnickým zameraním v celkovej výške 6.120.000,- Sk sú započítateľné s nájomným,
- prípadné navýšené náklady vynaložené na rekonštrukčné práce nad rámec odsúhlasenej hodnoty t.j. 6.120.000,- Sk Mesto Komárno nebude akceptovať,
- v prípade rozhodnutia mesta o predaji prenajatých nebytových priestorov, má nájomca predkupné právo,
- po uplynutí dojednaného času nájmu v prípade rozhodnutia mesta o ďalšom prenájme, prednostne uzatvorí nájom na ďalšie obdobie s nájomcom,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: