Číslo hlasovania: 12024
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na zriadenie Komisie na vypracovanie základných princípov využitia Starej a Novej pevnosti


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zriadenie Komisie na vypracovanie základných princípov využitia Starej a Novej pevnosti v zložení:
Mgr. źudovít Gráfel
Ing. László Győrfy,
Ing. Peter Birkus,
Mgr. Attila Petheő,
Ing. Imrich Dubány,
Ing. László Stubendek.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: