Číslo hlasovania: 12025
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 225 m2, vytvorenej z pred ZMVM p.č. 2783/3, vedenej na LV 1 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre SUN DESIGN, s.r.o., IČO: 36534200, so sídlom Malá Jarková 10, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:. 11663/N, za cenu podľa § 2 VZN Mesta Komárna č. 4/1998 v znení neskorších predpisov o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania, t.j. 300,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy,
- zriadi sa vecné bremeno právo vstupu na pozemok pre správcu kanalizácie, nakoľko pod pozemkom sa nachádza kanalizácia
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: