Číslo hlasovania: 12026
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o nájom nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, garáže č. 7 s podlahovou plochou 26 m2 so s.č. 3445 na p.č. 60 vo dvore na Župnej ul. 15 v Komárne, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 37961195, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 500,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- ročné nájomné sa zvyšuje o výšku miery inflácie každoročne k 1. januáru bežného roka,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: