Číslo hlasovania: 12027
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 3389/1 o výmere 354 m2, záhrada, pre Jána Horvátha, a manželku Júliu Horváthovú, obaja trvalým pobytom Komárno, nakožko je v platnosti zmluva o nájme pozemku.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai Mgr. György Batta
 Attila Petheő Mgr. Béla Keszegh  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek  Csaba Fehér
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: