Číslo hlasovania: 12028
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj a výpožičku pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 31 m2 z p.č. 8569 o výmere 900 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Tomáša Hodúra, trvalým pobytom Komárno, a manželku Moniku Hodúrovú, trvalým pobytom Komárno, za účelom úpravy chodníka pred rodinným domom v ich vlastníctve, na dobu 2 roky, za nasledovných podmienok:

- po uplynutí doby výpožičky vypožičiavateľ vybudované investície bezplatne odovzdá do majetku mesta,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: