Číslo hlasovania: 12031
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2784/213457 k celku na pozemku p.č. 411/2 o výmere 2325 m2 zastavaná plocha, vedenom na LV 8508 v k.ú. Komárno, prislúchajúceho k obchodnému priestoru v budove mestskej tržnice, pre Richarda Ziliziho, a manželku Mgr. Tatianu Zilizi, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podža BDÚ, t.j. 1.647,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: