Číslo hlasovania: 12032
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10208 o výmere 1412 m2, záhrada, p.č. 10209/1 o výmere 2014 m2, zastavaná plocha, p.č. 10209/2 o výmere 400 m2, zastavaná plocha, p.č. 10210 o výmere 4944 m2, zastavaná plocha, p.č. 10211 o výmere 164 m2, zastavaná plocha, p.č. 10212 o výmere 25 m2, zastavaná plocha, p.č. 10213/1 o výmere 1932 m2, zastavaná plocha, 10213/2 o výmere 2875 m2, zastavaná plocha, p.č. 10213/3 o výmere 44 m2, zastavaná plocha, p.č. 10213/4 o výmere 3442 m2, zastavaná plocha, p.č. 10214 o výmere 389 m2, zastavaná plocha, p.č. 10215 o výmere 310 m2, zastavaná plocha a p.č. 10216 o výmere 30 m2, zastavaná plocha pre spoločnosť I N T E R S T I L, spol. s r.o., IČO: 31 102 298, so sídlom Ul. práce 3097/6, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2862/N. Jedná sa o rozvojové územie mesta a časť pozemkov je potrebné ponechať ako rezervu pre miestnu komunikáciu v mestskej časti Harčáš.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: