Číslo hlasovania: 12034
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 201/4 o výmere 65 m2, zastavaná plocha, pre Juraja Szilárda, trvalým pobytom Komárno, podnikateľ obchodným menom Juraj Szilárd, IČO: 14 073 617, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401 – 4089, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.214,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: