Číslo hlasovania: 12035
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 4380/6 o výmere 66 m2, ostatná plocha, za účelom výsadby a udržovania zelene na vlastné náklady, pre Ing. Katarínu Szeilerovú, trvalým pobytom Komárno, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 5,- Sk/m²/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme podža bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: