Číslo hlasovania: 12036
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 230 m2, z p.č. 1722/2 o výmere 6107 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, upresnenej geometrickým plánom, pre Juraja Čaplára, a manželku Emíliu Čaplárovú, obaja trvalým pobytom Topožčany.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: