Číslo hlasovania: 12037
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 230 m2, z p.č. 1722/2 o výmere 6107 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, upresnenej geometrickým plánom, pre Ing. Ondreja Csaplára, a manželku Mgr. Martu Csaplárovú, obaja trvalým pobytom Levice.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: