Číslo hlasovania: 12038
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku p.č. 1479 o výmere 3404 m2, záhrada, a časti pozemku o výmere cca 1100 m2 z p.č. 1145 o výmere 3264 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Pattrade, s.r.o., IČO: 36 810 461, so sídlom Komenského ulica 16/3, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20361/N z dôvodu, že predmetné pozemky mesto rezervuje pre verejnoprospešné účely.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: