Číslo hlasovania: 12040
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 200 m2 z p.č. 2337 o výmere 507 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Juraja Csaplára, trvalým pobytom Komárno, nakožko sa jedná o verejné priestranstvo, ktoré mesto nehodlá zastava.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: