Číslo hlasovania: 12041
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku časti pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 32 m2 z p.č. 7051/326 o výmere 1230 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Annu Bogárovú, trvalým pobytom Komárno, za účelom vybudovania chodníka a vstupu do garáže k rodinnému domu na p.č. 7051/168 v jej vlastníctve, na dobu 2 roky, za nasledovných podmienok:

- po uplynutí doby výpožičky vypožičiavateľ vybudovanú investíciu bezplatne odovzdá do vlastníctva Mesta Komárno,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
 Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: