Číslo hlasovania: 12042
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o súhlasné stanovisko Mesta Komárno k zriadeniu elektrickej prípojky VN


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

pre Pavola Lukáša, trvalým pobytom Komárno, Jaroslava Borbélya, a manželku Andreu Borbélyovú, obaja trvalým pobytom Komárno, Petra Šejirmana, trvalým pobytom Komárno, Zuzanu Reňákovú, trvalým pobytom Komárno, Ladislava Taricsa, a manželku Gabrielu Taricsovú, obaja trvalým pobytom Komárno a Slavomíra Sýkoru, trvalým pobytom Stará Ľubovňa:

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 84 m2 z p.č. 10848 o výmere 3839 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za účelom zriadenia vybudovania vjazdu k plánovaným rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, na dobu 3 roky,

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemok, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10848 o výmere 3839 m2, zastavaná plocha, za účelom umiestnenia inžinierskych sietí na náklady žiadateľov k plánovaným rodinným domom v ich vlastníctve,

za nasledovných podmienok:
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy elektrickej prípojky geometrickým plánom,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: