Číslo hlasovania: 12043
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 60 m2 z p.č. 6864/1 o výmere 4472 m2, vodná plocha, a časti pozemku o výmere cca 60 m2 z p.č. 9865 o výmere 5162 m2, trvalý trávnatý porast, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnených geometrickým plánom, pre Dionýza Győriho, a manželku Melindu Győriovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 312,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: