Číslo hlasovania: 12044
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 10 m2 z p.č. 4357/2 o výmere 660 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Ing. Agnesu Vargovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.

B/ konštatuje, že

vlastníci rodinných domov a pozemkov p.č. 4372/16 – 4372/25 a p.č. 4372/36 majú posunuté ploty lemujúce prístupovú komunikáciu a v týchto prípadoch nie je možné legalizovať nelegálne posuny, nakoľko podľa listu projektovej manažérky Ing. Márii Stoličnej zo dňa 02.06.2008 pozemok, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 4370/2 o výmere 597 m2, ostatná plocha, má slúžiť ako prístupová komunikácia k retenčnej nádrže RN2, ktorá musí spĺňať aspoň minimálne rozmery šírky, t.j. 3,5 až 4 m pre prístup prevádzkových vozidiel,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
 Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh
Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:
 László Fazekas

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: