Číslo hlasovania: 12045
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predaj časti pozemku o výmere cca 10 m2 z p.č. 4357/2 o výmere 660 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Alberta Kovácsa, a manželku Katarínu Kovácsovú, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 853, - Sk/m²,

2. predaj časti pozemku o výmere cca 10 m2 z p.č. 4357/2 o výmere 660 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Jozefa Szedera, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m²,

za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ konštatuje, že

vlastníci rodinných domov a pozemkov p.č. 4372/16 – 4372/25 a p.č. 4372/36 majú posunuté ploty lemujúce prístupovú komunikáciu a v týchto prípadoch nie je možné legalizovať nelegálne posuny, nakoľko podľa listu projektovej manažérky Ing. Márii Stoličnej zo dňa 02.06.2008 pozemok vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 4370/2 o výmere 597 m2, ostatná plocha má slúžiť ako prístupová komunikácia k retenčnej nádrže RN2, ktorá musí spĺňať aspoň minimálne rozmery šírky, t.j. 3,5 až 4 m pre prístup prevádzkových vozidiel,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh
Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:
 László Fazekas

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: