Číslo hlasovania: 12046
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 320 m2 z p.č. 4380/1 o výmere 330 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre Ing. Petra Bittera, trvalým pobytom Komárno, a Mgr. Ingrid Bitterovú, trvalým pobytom Komárno, v rovnakom podiele 1/2 k celku, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za cenu podľa BDÚ, t.j. 853,- Sk/m², za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Imre Dubány
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: