Číslo hlasovania: 12047
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere 250 m2 z p.č. 5894 o výmere 10884 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Ing. Olivéra Csémyho, trvalým pobytom Komárno, na výstavbu trojpodlažného bytového domu, nakožko sa jedná o verejné priestranstvo, ktoré mesto nehodlá zastava.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: