Číslo hlasovania: 12048
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom bremene


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene za účelom uloženia elektrického, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k technickej vybavenosti IBV na Ulici Slobody v Komárne realizované Mestom Komárno, ako budúcim oprávneným a medzi budúcimi povinnými nasledovne:

1. Holcim (Slovensko) a.s., IČO: 00 214 973 so sídlom 906 38 Rohožník, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1265/B na pozemok vedený na LV 11243 v k.ú. Komárno, ako p.č. 4357/20 o výmere 3271 m2, zastavaná plocha,

2. Agrostav Komárno, a.s., IČO: 00 193 381, so sídlom Roľníckej školy 872, 945 59 Komárno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2/N na pozemok vedený na LV 3363 v k.ú. Komárno, ako p.č. 4357/21 o výmere 8517 m2, zastavaná plocha,

za nasledovných podmienok:

- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy inžinierskych sietí geometrickým plánom,
- vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/1 a A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník  Attila Petheő
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: