Číslo hlasovania: 12049
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A / schvaľuje

zníženie nájomného za prenájom zápasníckej haly so s.č. 3558 na p.č. 1799, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 504 m2, prenajatej na základe Zmluvy o nájme pod číslom 26743/1586/OSM/2006 dňa 19.12.2006 na dobu neurčitú od 01.01.2007 pre Klub extrémnych športov, so sídlom Hlavná 43, 946 02 Čalovec, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90 - 16326, na symbolickú 1,- Sk/rok, za nasledovných podmienok:

- nájomca predloží konkrétny návrh plánovaných opráv a drobnej rekonštrukcie prenajatej budovy s finančným vyjadrením, najneskôr do termínu rokovania Rady Mestského zastupiteľstva v Komárne do 10. júla 2008, s tým, že je povinný tieto realizovať v minimálnej výške 50.000,- Sk/rok. V prípade, že toto nevykoná nájomné bude naďalej predstavovať výšku 50.000,- Sk/rok,
- viazanosť návrhu dodatku zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dodatku zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: