Číslo hlasovania: 12050
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na prízemí južného krídla v budove Dôstojníckeho pavilónu, so súp.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 105,13 m2, pre účely internej ambulancie, pre MEDINTERNA s.r.o., IČO: 36 691 569 so sídlom Košická ulica 18/75, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18847/N, na dobu určitú, t.j. od 1. septembra 2008 do 31. júla 2014, za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: