Číslo hlasovania: 12051
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na odkúpenie nehnutežností mestom


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odkúpenie nehnutežnosti, vedenej na LV 10889 v k.ú. Komárno ako nebytová budova so súp.č. 2434 na p.č. 3002 (budova bývalej colnice) od Slovenskej republiky - Colné riaditežstvo Slovenskej republiky, IČO: 308 44 029, so sídlom Mierová 23, 815 11 Bratislava, za primeranú cenu 3.650.000,- Sk, ktorá predstavuje cenu nehnutežnosti zníženú o 50% v zmysle § 8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s tým, že kúpna cena bude uhradená z rezervného fondu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči zaslanie oznámenia o schválení odkúpenia nehnutežného majetku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30. júla 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: