Číslo hlasovania: 12052
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 1666/2 o výmere 314 m2, zastavaná plocha, a časti pozemku o výmere cca 750 m2 z p.č. 1666/3 o výmere 3435 m2, ostatná plocha, upresnenej geometrickým plánom, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Alžbetu Danciovú, trvalým pobytom Komárno, za 1,5 násobok ceny podľa BDÚ t.j. 1.392,- Sk, za nasledovných podmienok:

1. predmetom predaja nebude 15 m široký pás pozemku zo strany pevnostného múru, ktorý tvorí ochranné pásmo baštového systému, a časť pozemku p.č. 1666/3 v šírke 2 m od hranice miestnej komunikácie,
2. 15 m vzdialenosť od múru nechať voľne k prístupu k pevnostnému múru,
3. získanú plochu ohradiť priesvitným múrom a neparkovať s nákladnými autami ani stavebný materiál, parkovať len osobnými autami,
4. kupujúci na odpredanom pozemku zo strany miestnej komunikácie vybuduje parkoviská na parkovanie osobných motorových vozidiel na vlastné náklady, v počte podľa STN,
5. geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
6. viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
7. poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne


1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

3. predložiť návrh na riešenie dopravy v lokalite.

Termín: 90 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. György Batta
 Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Béla Keszegh Ing. Imre Dubány
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: