Číslo hlasovania: 12053
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu rekonštrukcie chodníkov na Ul. E. B. Lukáča v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rekonštrukciu chodníkov na Ul. E. B. Lukáča medzi Ulicami mieru a priateľstva (výkaz-výmer tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

Termín: september 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő

   Nehlasovali: