Číslo hlasovania: 12054
Číslo bodu: 21.
Uznesenie


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Ing. Zoltánovi Szabóovi, riaditeľovi spoločnosť VIATOR, s.r.o.,
Ing. Ľubošovi Veľkému, riaditeľovi spoločnosti CALOR, s.r.o. a
Ing. Dezsőovi Nágelovi, riaditeľovi príspevkovej spoločnosti COMORRA SERVIS

vypracovať podnikateľský plán na roky 2008 – 2012.

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: