Číslo hlasovania: 12055
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na organizovanie spoločného pracovného zasadnutia mestských zastupitežstiev Komárna a Komáromu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie ne vedomie

návrh na organizovanie spoločného pracovného zasadnutia mestských zastupitežstiev Komárna a Komáromu v priebehu mesiaca október 2008 za účelom koordinovania a zosúladenia plánovacích činností pri vypracovaní základných ukazovatežov rozpočtu na rok 2009,

B/ súhlasí

so zámerom spoločného pracovného zasadnutia mestských zastupitežstiev Komárna a Komáromu,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripravi spoločné pracovné zasadnutie mestských zastupitežstiev Komárna a Komáromu v mesiaci október 2008 v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: