Číslo hlasovania: 12056
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na realizáciu „Sochy Svätého Štefana“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie ne vedomie

informáciu o príprave realizácie „Sochy Svätého Štefana“ na pozemku, p.č. 1915, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Tržničné námestie),

B/ schvaľuje

realizáciu „Sochy Svätého Štefana“ podľa bodu A/ tohto uznesenia v roku 2009,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vykonať všetky opatrenia na realizáciu „Sochy Svätého Štefana“ v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2009
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Béla Keszegh
 László Fazekas Ing. Imre Dubány MUDr. Péter Tóth Mgr. György Batta
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó
Ing. Kornél Horváth Ing. László Győrfy Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Novák MUDr. Anton Marek Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: