Číslo hlasovania: 1264
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 01.06.2005,

B) mení

uznesenie č. 914/A4/2005 nasledovne:

  1. prideliť 1-izbový byt na ul. Roľníckej školy 49/42 v Komárne pre Z. D.  s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov na dobu určitú 1 rok

C) zrušuje

uznesenia č.:

508/2001 – u žiadateľky sa zmenili podmienky, 655/A4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2004 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 658/A3/2004 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 705/2004 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 810/2005 – zrušené uznesením č. 932/A/2005, 873/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 882/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 912/A1/2005 – nakoľko žiadateľka nereflektuje výmenu bytu, 933/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľov, 934/2005 – pre nezáujem zo strany žiadateľa.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: