Číslo hlasovania: 1266
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť garsonku na Ul. roľníckej školy 49/10 v Komárne pre P. Gy. s tým, že sa s menovanou ukončí nájom garsonky na Ul. roľníckej školy 49/36 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: