Číslo hlasovania: 1267
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 1-izbový byt na Eötvösovej ul. 45/20 v Komárne pre S. S. s tým, že sa s menovanou ukončí nájom garsonky na Vnútornej okružnej 44/15 v Komárne, písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,

B) ukladá

  1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: