Číslo hlasovania: 1276
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Slovenský zväz telesne postihnutých Komárno, Záhradnícka 16/8, 945 01 Komárno na autobusovú prepravu účastníkov podujatia v Častej Keramike na základe konkrétnej faktúry vo výške 13 500,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Slovenský zväz telesne postihnutých Komárno, Záhradnícka 16/8, 945 01 Komárno na autobusovú prepravu účastníkov podujatia v Častej Keramike na základe konkrétnej faktúry vo výške 13 500,- Sk

Termín: 20. júla 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: