Číslo hlasovania: 1277
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu Koncepcie ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   Koncepciu ďalšieho postupu na riešenie neplatičstva v mestských bytoch v Komárne.

   Koncepcia tvorí prílohu uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   Pripraviť konkrétny návrh riešenia neplatičstva v súlade so schválenou koncepciou a

   predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Termín: 30.09.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka  Attila Petheő

   Nehlasovali: