Číslo hlasovania: 1278
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu predaju bytov podľa VZN č. 21/2003 užívaných nájomcami, pre ktorých je potrebné zabezpečiť bytovú náhradu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

  1. bytu na Ul. budovateľskej 23/31, na II. poschodí, so súpisným číslom 1408, na parcele č. 5788/2, spoluvlastnícky podiel 5949/289867 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5949/289867 na pozemku parcelné číslo 5788/2 o výmere 1 282,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8589 v k.ú. Komárno, pre Františka Almásiho, rodeného Almásiho, narod. 05.07.1975, trvale bytom Ul. budovateľská 1408/23 Komárno, za kúpnu cenu:160.000,- Sk,
  2. bytu na Ul. budovateľskej 23/33, na III. poschodí, so súpisným číslom 1408, na parcele č. 5788/2, spoluvlastnícky podiel 5929/289867 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5929/289867 na pozemku parcelné číslo 5788/2 o výmere 1 282,00 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8589 v k.ú. Komárno, pre Františka Almásiho, rodeného Almásiho, narod. 05.07.1975, trvale bytom Ul. budovateľská 1408/23 Komárno, za kúpnu cenu:160.000,- Sk,

   za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva a návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: