Číslo hlasovania: 1279
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   vytvorenie hodinovej a víkendovej materskej školy na Materskej škole, Ul. Lodná 1, Komárno.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: