Číslo hlasovania: 1281
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

súhlasí

   so zaradením Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy a Základnej školy a Materskej školy pri Nemocnici s poliklinikou, Hradná 7, Komárno do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2005.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: