Číslo hlasovania: 1282
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

súhlasí

   so zaradením Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom s organizačnými zložkami:

  1. Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom,
  2. Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda és Alapiskola, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom,

   a súčasťami:

  1. Školský klub detí ako súčasť Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, A MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont Mellett Működő Iskolai Klub, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom,
  2. Výdajná školská kuchyňa ako súčasť Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, A MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont Mellett Működő Iskolai Tálalókonyha, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom,

   do siete škôl a školských zariadení.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: