Číslo hlasovania: 1283
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 nasledovne pre:

  1. Podunajskú knižnicu, Komárno

  2. vo výške: 20 000,-Sk na nákup knižného fondu pre príručnú knižnicu internetovej študovne,
  3. Materskú školu, Ul. Lodná 1, Komárno

  4. vo výške: 4 000,-Sk na „Environmentálnu výchovu v MŠ“,
  5. Základnú školu s VJM, Ul. Práce, Komárno

  6. vo výške: 10 000,-Sk na organizovanie podujatia „Tarka délután“.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/.

Termín: 30.6.2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: