Číslo hlasovania: 1284
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančné dotácie z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 pre:

  1. Podunajskú knižnicu, Komárno

  2. na organizovanie podujatia pod názvom Andersen - svet,
  3. Podunajskú knižnicu, Komárno

  4. na organizovanie konferencie s medzinárodnou účasťou „Guttenbergov vynález v Komárne“ spojenej s výstavou publikácií z Komárňanských tlačiarní,
  5. Róberta Csontosa – Festival Meteorit, Banícka 2053/10, Kolárovo

  6. na organizovanie Medzinárodného umeleckého festivalu Meteorit v Kolárove.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: