Číslo hlasovania: 1285
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

potvrdzuje

   aktuálnos uznesenia č. 491/2004 z 24. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne zo dňa 3. júna 2004, t.j.:

neschvažuje

   premenovanie Ul. Valchovníckej v Komárne na Ul. Pála Csapóa.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: